Spesialist i klinisk psykologi, NPF
Postadresse:
Postboks 608 Madla
N-4040 Hafrsfjord
Norway
Bergen:
Strandgaten 59
N-5004 Bergen
Tel.: 92 02 19 87
Stavanger:
Madlaveien 90
N-4009 Stavanger
Tel.: 51 52 47 89
Kontoradresser:
Kontakt og firma:
Org.nr. 976 699 270
e-mail: jwormnes@online.no
REKLAME

Her er plass å reklamere for din sak eller ditt produkt. Ring eller skriv for nærmere betingelser.
REKLAME

Her er plass å reklamere for din sak eller ditt produkt. Ring eller skriv for nærmere betingelser
Startsiden.
Psykoterapi.
Rådgivning.
En å prate med.
Rettspsykolog/Sakkyndig.
Barnevernsfaglig sakkyndig.
Informasjonsmateriell.
Om psykologen.
I Norge har myndighetene påtatt seg ansvaret for behandling av sykdom, både faglig og økonomisk gjennom trygdesystemet. I denne sammenheng er det myndighetene som har bestemt hvilke typer behandling de vil støtte, og de vil som hovedregel ikke støtte alternativ eller ekperimentell behandling.
Generelt er det legene som er tillagt ansvaret å vurdere hvilke tilstander som utgjør "sykdom", og som vil lete frem det beste behandlingstilbud for denne sykdommen, og evt. henvise pasienten dit. Således trengs en legevurdering og en legehenvisning for at en pasient skal få sin sykdomsbehandling dekket økonomisk, også hos psykolog.

Det er dels trygdekontoret, som gjennom folketrygden administrerer denne ordningen, og dels helseforetakene, gjennom såkalte driftstilskudd. Denne ordningen fungerer omtrent som et forsikringsselskap, der pasienten betaler en egenandel og "forsikringsselskapet" tar seg av det overskytende.
Egenandelen reguleres årlig, og er p.t. kr. 1.780,- pr. år, som pasienten betaler i rater hver gang han/hun oppsøker en behandler, med ulike rater for ulike typer behandling. Raten for behandling hos psykolog er for tiden kr. 280,- pr. konsultasjon opp til en times varighet. Hvis du som pasient mottar kun psykologbehandling når du egenandelstaket etter syv konsultasjoner, og trygdekontoret kan utstede "frikort", og du vil kunne få helsetjenester resten av året uten å betale noe for dem.

Dette betyr at dersom du har legehenvisning må du hos psykolog Jon Wormnes/JWP AS betale 280 kroner pr. konsultasjon dersom du ikke har frikort. Hvis du HAR frikort slipper du å betale resten av inneværende år.

Psykolog Jon Wormnes/JWP AS har dessverre hverken driftstilskudd fra Helse Vest eller trygderefusjon fra NAV. Prisen pr. konsultasjon (60 min) er derfor for tiden (høsten 2008) kr 750,-.


Er du i TVIL OM DU TRENGER BEHANDLING? Snakk med legen din. Han/hun skal kunne hjelpe deg å finne svar på dette spørsmålet.

HVILKE TILSTANDER/PROBLEMER er det folk typisk søker behandling for? Hos psykolog Jon WormnesJWP AS er DEPRESJON den hyppigste tilstanden. Deretter følger ulike angst-tilstander, psykosomatiske lidelser, personlighetsforstyrrelser og personlighetstilknyttede problemer. Også impulsrelatert problematikk forekommer. Psykolog Jon Wormnes behandler ikke akutte psykoser. Slike tilstander bør psykiatrien ta seg av. trenger du, eller noen du kjenner, behandling for psykose bør du henvende deg til fastlegen eller legevakten. Du kan også henvende deg direkte til en psykiatrisk avdeling/poliklinikk.
Du som pasient, og forbruker av helsetjenster, har en del RETTIGHETER i dette systemet. Du skal kunne kreve forsvarlig behandling, og hvis du mener du ikke får det kan du klage til Fylkeslegen Helsetilsynet, som fører faglig tilsyn med behandlerne og behandlingen de bedriver. Men myndighetene kan også gjennomføre kontrolltiltak på eget initiativ, og da gjerne på grunnlag av økonomiske forhold. Myndighetene ønsker at behandlerne faktisk bedriver den behandling de får betalt for. I denne sammenheng skal du være klar over at myndighetene har innsynsrett i behandlings-dokumentasjonen, dvs. i pasientjournalene. Myndighetenes innsynsrett "overstyrer"/"går utenpå"

KONFIDENSIALITET OG TAUSHETSPLIKT. I enkelte ekstreme tilfeller risikerer du altså at utenforstående kan komme til å lese journalopplysninger om deg. Så selv om konfidensialitet er viktig i en psykologisk behandlingsrelasjon, der pasienten bør kunne stole på sin behandler, er der lovbestemmelser som begrenser dette.
Psykoterapi